1. Danh sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường 2. Tổng hợp +. Tổng số cán bộ, giáo viên, CNV trong nhà trường: 65 +. Tổng số giáo viên trong nhà trường: 45 Trong đó: Tốt nghiệp Đại học: 22 giáo viên. Chiếm 48,9% Tốt nghiệp Cao Đẳng: 5 giáo viên. Chiếm 11,1% Tốt nghiệp TCCN: 18 giáo viên. Chiếm 40 %...