Menu
Đăng nhập Đăng ký

Liên hệ

Lịch công tác

Công văn

Văn bản pháp quy

Nội dung chính

Danh sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường Mn Vĩnh Ngọc

1. Danh sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường

tp_th_cn_b_gio_vin_500

gv_mn_vinh_ngoc_1_500gv_mn_vinh_ngoc_2_500gv_mn_vinh_ngoc_3_500gv_mn_vinh_ngoc_4_500gv_mn_vinh_ngoc_5_500gv_mn_vinh_ngoc_6_500gv_mn_vinh_ngoc_7_500

2. Tổng hợp

+. Tổng số cán bộ, giáo viên, CNV trong nhà trường: 65

+. Tổng số giáo viên trong nhà trường: 45

Trong đó:

Tốt nghiệp Đại học: 22 giáo viên. Chiếm 48,9%

Tốt nghiệp Cao Đẳng: 5 giáo viên. Chiếm 11,1%

Tốt nghiệp TCCN: 18 giáo viên. Chiếm 40 %

10:19 08/07/2016
1067
Chưa ai thích bài này
Top